Home / wp20

wp20

สหกรณ์ฯ งดให้บริการทุกประเภท

สหกรณ์ฯ ของดให้บริการทุกประเภท  ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม  2560  เป็นเวลา 1 วัน  เพื่อสัมมนาจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2561  และประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนตุลาคม 2560   ณ โรงแรมตะมาลี  ต.นาสาร  อ.พระพรหม  จ.นครศรีธรรมราช   และจะให้บริการตามปกติในวันอังคารที่ 31 ต.ค. 60

Read More »

ประกาศการจับสลากทุนการศึกษา ประจำปี 2560

ตามที่สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจำปี 2560  โดยมีสมาชิกผู้ขอทุนการศึกษา  มากกว่าจำนวนทุนที่จัดสรรตามประกาศฯ คณะกรรมการดำเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560  มีมติเห็นชอบให้สมาชิก(ผู้ขอทุน) ในระดับมัธยมศึกษา / ปวช.  และระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ทุกท่าน  จับสลากทุนการศึกษา  ในวันศุกร์ที่  10  พฤศจิกายน  2560 เวลา  09.00 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 2 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  หากท่านไม่สามารถจับสลากได้ด้วยตนเอง  กรรมการสหกรณ์ฯ จะเป็นผู้จับสลากแทน ประกาศฯ จับสลากทุนการศึกษา 2560

Read More »

เปิดรับสมัครสมาชิกเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการ (ชุดที่ 21) มีกรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 จำนวน 7 ตำแหน่ง และมีกรรมการลาออกระหว่างวาระ จำนวน 1 ตำแหน่ง ประกอบด้วยตำแหน่งประธานกรรมการ 1 ตำแหน่ง และกรรมการดำเนินการ 7 ตำแหน่ง  สหกรณ์ฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่สนใจสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ โดยติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ ในวันทำการ ระหว่างวันที่ 11 ก.ย. – 31 ต.ค.  ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. ประกาศฯ เรื่อง การหยั่งเสียงเลือกตั้ง ประกาศฯ เรื่อง แนวทางการดำเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้ง ใบสมัครหยั่งเสียง  

Read More »

สหกรณ์ฯ ยกเลิกการใช้แบบฟอร์ม

   เนื่องด้วยสหกรณ์ฯ จะใช้แบบฟอร์ม “ใบรับฝากเงิน”  และ “ใบถอนเงิน”  แบบใหม่ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 ก.ย. 60 เป็นต้นไป  จึงขอยกเลิกแบบฟอร์มเดิมดังนี้

Read More »

กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

คณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2560  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560   มีมติเห็นชอบกำหนดปฏิทินประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560  เป็นวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560           ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ กำหนดวันประชุมใหญ่เป็นวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560  เนื่องจากดังนี้ 1.  วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ใช้ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี เป็นวันสอบวันสุดท้ายของการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560   เป็นวันประชุมที่ประชุมบริหารปฏิทินประจำปี 2560  

Read More »

แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันของผู้กู้

     คณะกรรมการดำเนินการ  ในการประชุมครั้งที่ 8/2560  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  เห็นชอบกำหนดแนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันของผู้กู้   ประกาศฯ ตามเอกสารแนบท้าย

Read More »

ขายบ้านชั้นเดียว ที่ดินกว้าง

     บ้านชั้นเดียวอยู่ในที่ดิน ๑ไร่ ๒๓๗ ตารางวา ยกพื้นสูง๓ ระดับ ๐.๘-๑-๑.๒๐ ม. เนื้อที่บ้านรวมระเบียง ราว ๑๘๐ ตร.ม. มีสองห้องนอน พื้นปาร์เก้ไม้สัก กว้าง ราว๓๐ ตร.ม และ ๒๗.๕ ตร.ม ห้องนอนเล็กมีห้องน้ำภายใน และที่ห้องโถง(พื้นกระเบื้อง )ก็มีห้องน้ำ  มีประตูแยก ห้องครัว(พื้นกระเบื้อง)เป็นสัดส่วน มีเคาน์เตอร์ในครัว หลังคาใช้กระเบื้องซีแพคโมเนีย ยกสูงมาก  ติดต่อตรงที่ อ.วันสุรีย์ (จิ๊บ) โทร ๐๘๑-๙๕๘-๗๗๑๓ รายละเอียดบ้านเพิ่มเติม

Read More »