Home / wp20

wp20

สหกรณ์ฯ งดให้บริการทุกประเภท

ด้วยสหกรณ์ฯ กำหนดจัดโครงการส่งเสริมความรู้ ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ สู่ SMART CO-OP ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ร่วมระหว่างสมาชิก กรรมการ ฝ่ายจัดการฯ และตัวแทนจากหน่วยงานราชการ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ จึงเห็นชอบให้สหกรณ์ฯ งดให้บริการทุกประเภท ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.30 น. ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ จะให้บริการรับ-จ่ายเงิน ตั้งแต่เวลา 13.30-15.00 น. และให้บริการประเภทอื่นตั้งแต่เวลา 13.30-16.30 น. จึงขอแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

Read More »

รับสมัครทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจำปี 2560

สหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจำปี 2560  ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ก.ย. 2560 – ประกาศฯ รับสมัครทุนศึกษาบุตร 2560 – ใบสมัครทุนการศึกษา – รายชื่อบุตรที่ได้รับทุนการศึกษา ปี 2559

Read More »

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

สหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครบุคคล  เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  จำนวน 1 ตำแหน่ง  ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 5 กันยายน 2560 โดยสมัครได้ดังนี้ 1.  สมัครด้วยตนเอง  ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ชั้น 1 อาคาร ไทยบุรี มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-673172-3 ในวันเปิดทำการเวลา 09.00 น. – 15.00 น. หรือ 2.  สมัครทางไปรษณีย์  ให้โอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าศาลา …

Read More »

การจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2561

สหกรณ์ฯ ได้ออกประกาศฯ รับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน  เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561 (ปีทางบัญชีประจำปี 2561 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561)  ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 ก.ย. 2560 ประกาศฯ การจัดจ้างผู้สอบบัญชี

Read More »

กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

คณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2560  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560   มีมติเห็นชอบกำหนดปฏิทินประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560  เป็นวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560           ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ กำหนดวันประชุมใหญ่เป็นวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560  เนื่องจากดังนี้ 1.  วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ใช้ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี เป็นวันสอบวันสุดท้ายของการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560   เป็นวันประชุมที่ประชุมบริหารปฏิทินประจำปี 2560  

Read More »

โครงการชื่นชมคนออมเงินและลดภาระหนี้ ประจำปี 2560

     คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  เห็นชอบโครงการชื่นชมคนออมเงินและลดภาระหนี้  ประกาศฯ ตามเอกสารแนบท้าย

Read More »

แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันของผู้กู้

     คณะกรรมการดำเนินการ  ในการประชุมครั้งที่ 8/2560  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  เห็นชอบกำหนดแนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันของผู้กู้   ประกาศฯ ตามเอกสารแนบท้าย

Read More »

เปิดให้บริการเงินกู้พิเศษ(ใช้สิทธิเงินปันผลเป็นประกัน)

     สหกรณ์ฯ ให้บริการเงินกู้พิเศษ(ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน) สำหรับสมาชิกที่มีอายุสมาชิกไม่น้อยกว่า 12 เดือน ได้สูงสุดไม่เกิน ร้อยละ 90 ของจำนวนเงินปันผล  โดยคำนวณเงินปันผลจากทุนเรือนหุ้น ณ วันสิ้นเดือนเมษายนของปีที่ขอกู้  เงินกู้ขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 6.50% ต่อปีตั้งแต่วันที่  3  พ.ค. – 15 ก.ย. 2560  เท่านั้น  สหกรณ์ฯ ให้สิทธิกู้เงินได้คนละหนึ่งครั้งเท่านั้น สมาชิกท่านใดสนใจ ให้เตรียมเอกสารมาดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน(ที่ยังไม่หมดอายุ) ใบแจ้งเงินเดือน(เดือนล่าสุด) ประกาศตามเอกสารแนบท้าย    

Read More »