Home / wp20

wp20

รายงานกิจการประจำปี 2560

ตามที่สหกรณ์ฯ ได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560  เป็นวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม นั้น บัดนี้ สหกรณ์ฯ ได้จัดทำระเบียบวาระการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  สมาชิกสามารถดูข้อมูลรายงานกิจการได้ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ไฟล์ดาวน์โหลด รายงานกิจการประจำปี 2560

Read More »

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการ “ชุมชนคนออมเงิน 2558”

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด จัดโครงการ “ชุมชนคนออมเงิน 2558”  เพื่อให้สมาชิกรวมกลุ่ม กันออมเงิน  รู้จักจัดการบริหารเงินให้เกิดการออมเพื่อผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  รู้จักการวางแผนในการใช้จ่ายเงิน  และจัดสรรปันส่วนการจ่ายเงินให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  โดยสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ มีสิทธิ์ได้รับค่าสมนาคุณชุมชนคนออมเงินสำหรับกลุ่มที่มียอดรวมเงินฝากมากที่สุด  2 ลำดับ  นั้น บัดนี้ โครงการ “ชุมชนคนออมเงิน 2558”  ครบกำหนดระยะเวลาฝาก (24 เดือน) แล้ว  มีผู้เข้าร่วม 7 กลุ่ม  (สมาชิก 78 ราย) คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560  เห็นชอบประกาศกลุ่มที่ได้รับรางวัลโครงการ “ชุมชนคนออมเงิน 2558”  ดังนี้ ที่ ชื่อกลุ่ม (หัวหน้ากลุ่ม) การฝากครบกำหนด (ราย) ค่าสมนาคุณ (บาท) ค่าสมนาคุณ (รางวัล) 1 …

Read More »

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลโครงการชื่นชมคุณค่าสมาชิก

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด   ได้ออกประกาศฯ เรื่อง โครงการชื่นชมคุณค่าสมาชิก ประจำปี 2560  ฉบับลงวันที่  31  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2560  นั้น คณะกรรมการดำเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 29  กันยายน  2560  พิจารณาคัดเลือกสมาชิกตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศฯ กำหนดแล้ว เห็นชอบให้ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลโครงการชื่นชมคุณค่าสมาชิก  ดังนี้ ชื่อ – สกุล เลขทะเบียนสมาชิกที่ รางวัลที่ จำนวนเงินรางวัล(บาท) 1. น.ส.หัฏฐกานต์  กรัณย์ไพศาล 10 รางวัลที่ 1 1,500 2. นางณภัทร  ทัศนวิสุทธิ์ 485 รางวัลที่ 2 1,000 3. นางมัณฑนา  ปรีชาติวงศ์ 625 รางวัลที่ 3 …

Read More »

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ประจำปี 2560

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด  ได้ประกาศฯ  เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกหรือของสมาชิกสมทบ ประจำปี 2560  นั้น บัดนี้ สหกรณ์ฯ ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ  ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา  ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี  2560  ให้มารับทุนการศึกษาด้วยตนเอง  ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1  อาคารวิจัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยให้แจ้งชื่อเข้าร่วมรับมอบทุนได้ที่ฝ่ายจัดการฯ โทรศัพท์  3172-3, 3180  ภายในวันที่  1  ธันวาคม  2560  กรณีที่ไม่สามารถมารับทุนการศึกษาได้ตนเอง ให้บิดาหรือมารดารับ ทุนการศึกษาแทน โดยไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นมารับทุนการศึกษาแทน  และกรณีไม่ได้มารับทุนการศึกษา สหกรณ์ฯ จะโอนเงิน ทุนการศึกษา เข้าบัญชีออมทรัพย์หรือออมทรัพย์พิเศษ(ของสมาชิกผู้ขอทุนการศึกษา) ในวันที่ 26 …

Read More »

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

ตามที่สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคระกรรมการดำเนินการ ตำแหน่งประธานกรรมการ 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งกรรมการดำเนินการ 7 ตำแหน่ง  ระหว่างวันที่ 11 ก.ย. 60 – 31 ต.ค. 60 นั้น บัดนี้ ครบกำหนดเวลาเปิดรับสมัครแล้ว  มีผู้สมัครตำแหน่งประธานกรรมการ จำนวน 1 คน  และตำแหน่งกรรมการ จำนวน 8 คน  โดยขอให้สมาชิกไปใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งในประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 20 ธ.ค. 60  เวลา 11.30 – 13.00 น.   รายชื่อผู้สมัครคณะกรรมการดำเนินการ

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

ตามที่สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ จำนวน 1 ตำแหน่ง นั้น บัดนี้ สหกรณ์ฯ ได้ทดสอบวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์และงานสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์  และความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามประกาศที่แนบท้าย   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

Read More »

เชิญชวนฝากเงินออมทรัพย์เกษียณสุขใจ

เงินฝาก “ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ”  อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี  สหกรณ์ฯ ต้องการให้สมาชิกมีการวางแผน ออมเงินในระยะยาว   และได้รับผลตอบแทนสูง  และเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้สมาชิกในยามที่ขาดรายได้ จากงานประจำ ประกาศออมทรัพย์เกษียณสุขใจ  

Read More »