Home / wp20 (page 2)

wp20

ขอเชิญสมาชิกรับเอกสารหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

สหกรณ์ฯ ขอเชิญสมาชิกที่ได้ใช้บริการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์  มารับ “หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้”  เพื่อใช้ประกอบการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Read More »

รายงานกิจการประจำปี 2560

ตามที่สหกรณ์ฯ ได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560  เป็นวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม นั้น บัดนี้ สหกรณ์ฯ ได้จัดทำระเบียบวาระการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  สมาชิกสามารถดูข้อมูลรายงานกิจการได้ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ไฟล์ดาวน์โหลด รายงานกิจการประจำปี 2560

Read More »

เชิญชวนฝากเงินออมทรัพย์เกษียณสุขใจ

เงินฝาก “ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ”  อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี  สหกรณ์ฯ ต้องการให้สมาชิกมีการวางแผน ออมเงินในระยะยาว   และได้รับผลตอบแทนสูง  และเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้สมาชิกในยามที่ขาดรายได้ จากงานประจำ ประกาศออมทรัพย์เกษียณสุขใจ  

Read More »

แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันของผู้กู้

     คณะกรรมการดำเนินการ  ในการประชุมครั้งที่ 8/2560  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  เห็นชอบกำหนดแนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันของผู้กู้   ประกาศฯ ตามเอกสารแนบท้าย

Read More »

แนวปฏิบัติกรณีสมาชิกที่มีภาระหนี้เงินกู้ หรือภาระผูกพันอื่น ลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด

     คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2560  เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์ 2560  พิจารณาทบทวน ปรับปรุง แนวปฏิบัติกรณีสมาชิกที่มีภาระหนี้เงินกู้ หรือภาระผูกพันอื่น ลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด  รายละเอียดตามประกาศที่แนบ ประกาศแนบท้าย

Read More »

สวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตร

คณะกรรมการดำเนินการ ชุด 21 ในการประชุมครั้งที่  4/2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 เห็นชอบกำหนดสวัสดิการสำหรับที่ไม่มีบุตร รายละ 2,000 บาท โดยต้องมีอายุ 50 ปีขึ้นไป  และอายุสมาชิก 120 เดือนขึ้นไป ทั้งนี้ คู่สมรสเป็นสมาชิกด้วย มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการนี้ในฐานะสมาชิก รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย ประกาศแนบท้าย

Read More »