Home / ประชาสัมพันธ์เงินกู้

ประชาสัมพันธ์เงินกู้

แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันของผู้กู้

     คณะกรรมการดำเนินการ  ในการประชุมครั้งที่ 8/2560  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  เห็นชอบกำหนดแนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันของผู้กู้   ประกาศฯ ตามเอกสารแนบท้าย

Read More »

เปิดให้บริการเงินกู้พิเศษ(ใช้สิทธิเงินปันผลเป็นประกัน)

     สหกรณ์ฯ ให้บริการเงินกู้พิเศษ(ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน) สำหรับสมาชิกที่มีอายุสมาชิกไม่น้อยกว่า 12 เดือน ได้สูงสุดไม่เกิน ร้อยละ 90 ของจำนวนเงินปันผล  โดยคำนวณเงินปันผลจากทุนเรือนหุ้น ณ วันสิ้นเดือนเมษายนของปีที่ขอกู้  เงินกู้ขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 6.50% ต่อปีตั้งแต่วันที่  3  พ.ค. – 15 ก.ย. 2560  เท่านั้น  สหกรณ์ฯ ให้สิทธิกู้เงินได้คนละหนึ่งครั้งเท่านั้น สมาชิกท่านใดสนใจ ให้เตรียมเอกสารมาดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน(ที่ยังไม่หมดอายุ) ใบแจ้งเงินเดือน(เดือนล่าสุด) ประกาศตามเอกสารแนบท้าย    

Read More »

แนวปฏิบัติกรณีสมาชิกที่มีภาระหนี้เงินกู้ หรือภาระผูกพันอื่น ลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด

     คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2560  เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์ 2560  พิจารณาทบทวน ปรับปรุง แนวปฏิบัติกรณีสมาชิกที่มีภาระหนี้เงินกู้ หรือภาระผูกพันอื่น ลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด  รายละเอียดตามประกาศที่แนบ ประกาศแนบท้าย

Read More »

แนวปฏิบัติ/ขั้นตอนดำเนินการ กรณีสมาชิกแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากสหกรณ์ฯ

คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบกำหนดแนวปฏิบัติ/ขั้นตอนดำเนินการ กรณีสมาชิกแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากสหกรณ์ฯ รายละเอียดตามประกาศฯ ที่แนบ   เอกสารแนบ

Read More »

แนวปฏิบัติการยื่นใบแจ้งเงินเดือนของผู้ค้ำประกัน

คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุม ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เห็นชอบกำหนดแนวปฏิบัติการยื่นใบแจ้งเงินเดือนของผู้ค้ำประกัน ณ วันที่ยื่นกู้ และมีเงินได้คงเหลือสุทธิไม่เป็นไปตามประกาศฯ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ เอกสารแนบ

Read More »

แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันของผู้กู้

คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบกำหนดแนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันของผู้กู้ ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ เอกสารแนบ  

Read More »