Home / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สหกรณ์ฯ งดให้บริการทุกประเภท

สหกรณ์ฯ ของดให้บริการทุกประเภท  ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม  2560  เป็นเวลา 1 วัน  เพื่อสัมมนาจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2561  และประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนตุลาคม 2560   ณ โรงแรมตะมาลี  ต.นาสาร  อ.พระพรหม  จ.นครศรีธรรมราช   และจะให้บริการตามปกติในวันอังคารที่ 31 ต.ค. 60

Read More »

เปิดรับสมัครสมาชิกเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการ (ชุดที่ 21) มีกรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 จำนวน 7 ตำแหน่ง และมีกรรมการลาออกระหว่างวาระ จำนวน 1 ตำแหน่ง ประกอบด้วยตำแหน่งประธานกรรมการ 1 ตำแหน่ง และกรรมการดำเนินการ 7 ตำแหน่ง  สหกรณ์ฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่สนใจสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ โดยติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ ในวันทำการ ระหว่างวันที่ 11 ก.ย. – 31 ต.ค.  ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. ประกาศฯ เรื่อง การหยั่งเสียงเลือกตั้ง ประกาศฯ เรื่อง แนวทางการดำเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้ง ใบสมัครหยั่งเสียง  

Read More »

กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

คณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2560  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560   มีมติเห็นชอบกำหนดปฏิทินประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560  เป็นวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560           ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ กำหนดวันประชุมใหญ่เป็นวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560  เนื่องจากดังนี้ 1.  วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ใช้ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี เป็นวันสอบวันสุดท้ายของการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560   เป็นวันประชุมที่ประชุมบริหารปฏิทินประจำปี 2560  

Read More »