Home / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

ตามที่สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคระกรรมการดำเนินการ ตำแหน่งประธานกรรมการ 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งกรรมการดำเนินการ 7 ตำแหน่ง  ระหว่างวันที่ 11 ก.ย. 60 – 31 ต.ค. 60 นั้น บัดนี้ ครบกำหนดเวลาเปิดรับสมัครแล้ว  มีผู้สมัครตำแหน่งประธานกรรมการ จำนวน 1 คน  และตำแหน่งกรรมการ จำนวน 8 คน  โดยขอให้สมาชิกไปใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งในประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 20 ธ.ค. 60  เวลา 11.30 – 13.00 น.   รายชื่อผู้สมัครคณะกรรมการดำเนินการ

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

ตามที่สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ จำนวน 1 ตำแหน่ง นั้น บัดนี้ สหกรณ์ฯ ได้ทดสอบวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์และงานสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์  และความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามประกาศที่แนบท้าย   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

Read More »

กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

คณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2560  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560   มีมติเห็นชอบกำหนดปฏิทินประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560  เป็นวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560           ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ กำหนดวันประชุมใหญ่เป็นวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560  เนื่องจากดังนี้ 1.  วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ใช้ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี เป็นวันสอบวันสุดท้ายของการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560   เป็นวันประชุมที่ประชุมบริหารปฏิทินประจำปี 2560  

Read More »