Home / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สหกรณ์ฯ งดให้บริการทุกประเภท เป็นเวลา 2 วัน

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่  30 มกราคม  2561  เห็นชอบให้คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  เข้าร่วมแสดงผลงานนวัตกรรม และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2560 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  และศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด  ในระหว่างวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์  2561 สหกรณ์ฯ จึงของดให้บริการทุกประเภท ในระหว่างวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเวลา 2 วัน   และจะให้บริการตามปกติในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561   จึงขอแจ้งให้สมาชิก/สมาชิกสมทบ  ทราบโดยทั่วกัน  

Read More »

ขอเชิญสมาชิกรับเอกสารหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

สหกรณ์ฯ ขอเชิญสมาชิกที่ได้ใช้บริการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์  มารับ “หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้”  เพื่อใช้ประกอบการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Read More »