Home / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สหกรณ์ฯ งดให้บริการทุกประเภท

ด้วยสหกรณ์ฯ กำหนดจัดโครงการส่งเสริมความรู้ ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ สู่ SMART CO-OP ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ร่วมระหว่างสมาชิก กรรมการ ฝ่ายจัดการฯ และตัวแทนจากหน่วยงานราชการ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ จึงเห็นชอบให้สหกรณ์ฯ งดให้บริการทุกประเภท ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.30 น. ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ จะให้บริการรับ-จ่ายเงิน ตั้งแต่เวลา 13.30-15.00 น. และให้บริการประเภทอื่นตั้งแต่เวลา 13.30-16.30 น. จึงขอแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

Read More »

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

สหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครบุคคล  เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  จำนวน 1 ตำแหน่ง  ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 5 กันยายน 2560 โดยสมัครได้ดังนี้ 1.  สมัครด้วยตนเอง  ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ชั้น 1 อาคาร ไทยบุรี มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-673172-3 ในวันเปิดทำการเวลา 09.00 น. – 15.00 น. หรือ 2.  สมัครทางไปรษณีย์  ให้โอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าศาลา …

Read More »

การจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2561

สหกรณ์ฯ ได้ออกประกาศฯ รับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน  เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561 (ปีทางบัญชีประจำปี 2561 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561)  ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 ก.ย. 2560 ประกาศฯ การจัดจ้างผู้สอบบัญชี

Read More »

กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

คณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2560  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560   มีมติเห็นชอบกำหนดปฏิทินประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560  เป็นวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560           ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ กำหนดวันประชุมใหญ่เป็นวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560  เนื่องจากดังนี้ 1.  วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ใช้ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี เป็นวันสอบวันสุดท้ายของการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560   เป็นวันประชุมที่ประชุมบริหารปฏิทินประจำปี 2560  

Read More »

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจับสลากโครงการ “ออมปันผล ดลบันดาลสุข”

      ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด จัดโครงการ “ออมปันผล ดลบันดาลสุข”  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิก จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเพื่อนแนะนำเพื่อนสมัครสมาชิก/สมาชิกสมทบ  กิจกรรมออมเงินฝาก ออมทรัพย์พิเศษ/ทวีทรัพย์  และกิจกรรมออมเงินฝาก ออมทรัพย์วันเกิด ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2559 –  31 มกราคม  2560  โดยสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ มีสิทธิ์ได้รับสลากรางวัลเพื่อร่วมลุ้นค่าสมนาคุณ นั้น      ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ดำเนินการจับสลากรางวัลโครงการฯ เมื่อวันที่ 21 เมษายน  2560 ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ตามประกาศแนบท้าย

Read More »