Home / ประชาสัมพันธ์เงินฝาก/หุ้น / หลักเกณฑ์การซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษของสมาชิกและสมาชิกสมทบ

หลักเกณฑ์การซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษของสมาชิกและสมาชิกสมทบ

หลักเกณฑ์การซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษของสมาชิกและสมาชิกสมทบ
เพื่อรองรับการขยายตัวในการให้บริการสมาชิก ประกอบกับสหกรณ์ฯ ต้องคำนึงถึงความมั่นคงใน
ระยะยาว และประโยชน์สูงสุดของสมาชิกและสหกรณ์ฯ คณะกรรมการดำเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์การซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

เอกสารแนบ

About wp20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *