Home / ประชาสัมพันธ์เงินกู้ / แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันของผู้กู้

แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันของผู้กู้

คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบกำหนดแนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันของผู้กู้ ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

 

About wp20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *