Home / ประชาสัมพันธ์เงินกู้ / เปิดให้บริการเงินกู้พิเศษ(ใช้สิทธิเงินปันผลเป็นประกัน)

เปิดให้บริการเงินกู้พิเศษ(ใช้สิทธิเงินปันผลเป็นประกัน)

     สหกรณ์ฯ ให้บริการเงินกู้พิเศษ(ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน) สำหรับสมาชิกที่มีอายุสมาชิกไม่น้อยกว่า 12 เดือน ได้สูงสุดไม่เกิน
ร้อยละ 90 ของจำนวนเงินปันผล  โดยคำนวณเงินปันผลจากทุนเรือนหุ้น ณ วันสิ้นเดือนเมษายนของปีที่ขอกู้  เงินกู้ขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 6.50% ต่อปีตั้งแต่วันที่  3  พ.ค. – 15 ก.ย. 2560  เท่านั้น  สหกรณ์ฯ ให้สิทธิกู้เงินได้คนละหนึ่งครั้งเท่านั้น สมาชิกท่านใดสนใจ ให้เตรียมเอกสารมาดังนี้

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน(ที่ยังไม่หมดอายุ)
  2. ใบแจ้งเงินเดือน(เดือนล่าสุด)

ประกาศตามเอกสารแนบท้าย

 

 

About wp20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *