Home / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป / กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

คณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2560  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560   มีมติเห็นชอบกำหนดปฏิทินประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560  เป็นวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560  

        ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ กำหนดวันประชุมใหญ่เป็นวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560  เนื่องจากดังนี้
1.  วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ใช้ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี
เป็นวันสอบวันสุดท้ายของการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560

  1. วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560   เป็นวันประชุมที่ประชุมบริหารปฏิทินประจำปี 2560

 

About wp20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *