Home / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป / การจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2561

การจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2561

สหกรณ์ฯ ได้ออกประกาศฯ รับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน  เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561 (ปีทางบัญชีประจำปี 2561 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561)  ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 ก.ย. 2560

ประกาศฯ การจัดจ้างผู้สอบบัญชี

About wp20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *