Home / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป / รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

สหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครบุคคล  เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  จำนวน 1 ตำแหน่ง  ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 5 กันยายน 2560 โดยสมัครได้ดังนี้

1.  สมัครด้วยตนเอง  ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ชั้น 1 อาคาร ไทยบุรี มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-673172-3 ในวันเปิดทำการเวลา
09.00 น. – 15.00 น. หรือ

2.  สมัครทางไปรษณีย์  ให้โอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาท่าศาลา ชื่อบัญชี  “สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด” เลขที่บัญชี 828 1 46520 4 หรือ บัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ จำกัด” เลขที่บัญชี 05 328 0810 69 7 และแนบหลักฐานการโอนเงินมากับเอกสารการสมัครด้วย ด้วยวิธีนำส่งแบบ EMS โดยจะถือวันที่ประทับตราของไปรษณีย์ต้นทางเป็นเกณฑ์ในการรับสมัคร ส่งถึง “ผู้จัดการ สหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด
ชั้น 1 อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161

ประกาศฯ รับสมัครงาน

ใบสมัครงาน (พิมพ์หน้า-หลัง)

About wp20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *