Home / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จำกัด  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ  จำนวน 1 อัตรา  ตามประกาศฯ ฉบับลงวันที่ 1  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2560  นั้น

บัดนี้ หมดเขตกำหนดรับสมัครแล้ว  สหกรณ์ฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครในตำแหน่งดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
มีรายนามผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนตำแหน่งสินเชื่อ

About wp20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *