Home / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป / เปิดรับสมัครสมาชิกเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ

เปิดรับสมัครสมาชิกเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการ (ชุดที่ 21) มีกรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
จำนวน 7 ตำแหน่ง และมีกรรมการลาออกระหว่างวาระ จำนวน 1 ตำแหน่ง ประกอบด้วยตำแหน่งประธานกรรมการ 1 ตำแหน่ง
และกรรมการดำเนินการ 7 ตำแหน่ง  สหกรณ์ฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่สนใจสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ โดยติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ ในวันทำการ ระหว่างวันที่ 11 ก.ย. – 31 ต.ค.  ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น.

ประกาศฯ เรื่อง การหยั่งเสียงเลือกตั้ง

ประกาศฯ เรื่อง แนวทางการดำเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้ง

ใบสมัครหยั่งเสียง

 

About wp20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *