Home / สวัสดิการ / รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ประจำปี 2560

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ประจำปี 2560

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด  ได้ประกาศฯ  เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกหรือของสมาชิกสมทบ ประจำปี 2560  นั้น

บัดนี้ สหกรณ์ฯ ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ  ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา  ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี  2560  ให้มารับทุนการศึกษาด้วยตนเอง  ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1  อาคารวิจัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยให้แจ้งชื่อเข้าร่วมรับมอบทุนได้ที่ฝ่ายจัดการฯ โทรศัพท์  3172-3, 3180  ภายในวันที่  1  ธันวาคม  2560  กรณีที่ไม่สามารถมารับทุนการศึกษาได้ตนเอง ให้บิดาหรือมารดารับ
ทุนการศึกษาแทน โดยไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นมารับทุนการศึกษาแทน  และกรณีไม่ได้มารับทุนการศึกษา สหกรณ์ฯ จะโอนเงิน
ทุนการศึกษา เข้าบัญชีออมทรัพย์หรือออมทรัพย์พิเศษ(ของสมาชิกผู้ขอทุนการศึกษา) ในวันที่ 26 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

 

About wp20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *