Home / ประชาสัมพันธ์เงินฝาก/หุ้น / เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “ออมเงิน ออมทรัพย์ กับเงินปันผล” (22 nd wusaving)

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “ออมเงิน ออมทรัพย์ กับเงินปันผล” (22 nd wusaving)

สหกรณ์ฯ เชิญชวนสมาชิกและสมาชิกสมทบทุกท่านร่วมโครงการ “ออมเงิน ออมทรัพย์ กับเงินปันผล” รับของที่ระลึกตั้งแต่วันที่  21  ธันวาคม  2560  สิ้นสุดวันที่  9  กุมภาพันธ์  2561 (เวลารับ – จ่ายเงิน  9.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 15.000 น.

 

ประกาศฯ ตามเอกสารแนบท้าย

บันทึกข้อตกลงออมปันผล

About wp20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *