Home / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป / ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

ตามประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ สหกรณ์ฯ ได้สอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 พิจารณาแล้ว  และมีมติผลการสอบคัดเลือก  “ไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก”

 

ประกาศฯ ผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่

About wp20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *