Home / ประชาสัมพันธ์เงินกู้ / เงินกู้สามัญ-เงินด่วนเพื่อการดำรงชีพ(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)

เงินกู้สามัญ-เงินด่วนเพื่อการดำรงชีพ(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)

คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 เห็นชอบให้เปิดบริการเงินกู้สามัญ-เงินด่วนเพื่อการดำรงชีพ  วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000 บาท  อัตราดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) อนุมัติเงินกู้ภายใน 3 วันทำการ  โดยสมาชิกสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2561  รายละเอียดตามประกาศฯ ที่แนบ

 

ประกาศฯ เงินกู้สามัญ-เงินด่วนเพื่อการดำรงชีพ(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)

 

About wp20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *