ติดต่อเรา

 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารไทยบุรี 
222 หมู่ที่ 10 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 
โทรศัพท์ 075-673-172-3, 3115, 3180 โทรสาร 075-673-172