ประกาศ

pdf แนวปฏิบัติการขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น
pdf วิธีการชำระค่าหุ้นของสมาชิกสมทบใหม่
pdf วิธีชำระค่าหุ้นสมาชิก/สมาชิกสมทบ
pdf เงื่อนไขการฝากเงินกับสหกรณ์
pdf แนวปฏิบัติการลาออกจากการเป็นสมาชิก/สมาชิกสมทบ
pdf ชะลอการรับสมัครสมาชิกสมทบ

pdf เงินกู้สามัญทั่วไป
pdf เงินกู้สามัญทั่วไป (มีผล 1 ต.ค. 63)
pdf ระยะเวลารับเงินกู้สามัญ
pdf เงินกู้สามัญเพื่อการเคหะสงเคราะห์
pdf เงินกู้สามัญสงเคราะห์พิเศษ
pdf 
เงินกู้สามัญสวัสดิการซื้อบ้านพักอาศัย
pdf เงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้ค้ำประกัน
pdf เงินกู้สามัญเพื่อการปรับปรุงหนี้
pdf เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป

pdf
เงินกู้ฉุกเฉินสมาชิกสมทบ
pdf เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนสำหรับสมาชิก
pdf เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนสำหรับสมาชิก
pdf เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนสมาชิกสมทบ 
pdf ลงทุนประกอบอาชีพ
pdf เงินกู้พิเศษเคหะ-วลัยลักษณ์เคหะ 1
pdf เงินกู้พิเศษเคหะ-วลัยลักษณ์เคหะ 2
pdf เงินกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์
pdf บริษัทประเมินราคา
pdf
การใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน
pdf ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเงินกู้
pdf แนวปฏิบัติกรณีผู้ค้ำประกันงินกู้ของสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ ใช้สิทธิขอกู้เงิน
pdf แนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการกู้เงินและการค้ำประกันของสมาชิกที่สหกรณ์ฯ ได้รับหนังสือจากหน่วยงานราชการ
pdf เงินกู้เพื่อการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
pdf แนวปฏิบัติในการผ่อนผันชำระหนี้
pdf บริษัทที่ร่วมทำโครงการประกันเงินกู้
pdf เงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้ค้ำประกัน 
pdf การคำนวณสิทธิเงินกู้

pdf กำหนดวันหยุดงานและวันหยุดชดเชย ประจำปี พ.ศ. 2563
pdf อัตรา หลักเกณฑ์การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
pdf หลักเกณฑ์ อัตราจ่ายสมาชิกประสบภัยพิบัติ
pdf สวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก
pdf อัตราค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่า
pdf เงินยืมเพื่อช่วยเหลือสมาชิก
pdf บัญชีเงินเดือนเจ้าหน้าที่
pdf แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินผลประโยชน์ให้ทายาท
pdf นโยบายป้องกันปราบปรามฟอกเงิน
pdf แนวทางปฏิบัติตามป้องกันปราบปรามฟอกเงิน
pdf กำหนดเวลาทำการ รับ – จ่ายเงิน
pdf ยกเลิกการจัดพิมพ์ใบรับเงินประจำเดือน (เป็นกระดาษแบบปกปิด)
pdf หลักเกณฑ์การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสวัสดิการวันเกิด
pdf หลักเกณฑ์การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสวัสดิการสมาชิกเป็นขวัญกำลังใจในวันเจ็บป่วย