ประกาศ

pdf แนวปฏิบัติการขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น
pdf วิธีการชำระค่าหุ้นของสมาชิกสมทบใหม่
pdf วิธีชำระค่าหุ้นสมาชิก/สมาชิกสมทบ
pdf แนวปฏิบัติการลาออกจากการเป็นสมาชิก/สมาชิกสมทบ
pdf ชะลอการรับสมัครสมาชิกสมทบ

pdf เงื่อนไขการฝากเงินกับสหกรณ์
pdf แนวปฏิบัติสำหรับการปิดบัญชีโดยไม่ใช้สมุดบัญชีคู่ฝาก

pdf เงินกู้สามัญทั่วไป (มีผล 1 ต.ค. 63)
pdf ระยะเวลารับเงินกู้สามัญ
pdf เงินกู้สามัญเพื่อการเคหะสงเคราะห์
pdf เงินกู้สามัญสงเคราะห์พิเศษ
pdf 
เงินกู้สามัญสวัสดิการซื้อบ้านพักอาศัย
pdf เงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้ค้ำประกัน
pdf เงินกู้สามัญเพื่อการปรับปรุงหนี้


pdf เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป

pdf
เงินกู้ฉุกเฉินสมาชิกสมทบ

pdf เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนสำหรับสมาชิก
pdf เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนสมาชิกสมทบ 
pdf ลงทุนประกอบอาชีพ
pdf เงินกู้พิเศษเคหะ-วลัยลักษณ์เคหะ 1
pdf เงินกู้พิเศษเคหะ-วลัยลักษณ์เคหะ 2
pdf เงินกู้พิเศษเคหะ-เคหะสุขใจ

pdf เงินกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์
pdf เงินกู้พิเศษเพื่อการปรับปรุงหนี้
pdf บริษัทประเมินราคา
pdf
การใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน
pdf ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเงินกู้
pdf แนวปฏิบัติกรณีผู้ค้ำประกันงินกู้ของสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ ใช้สิทธิขอกู้เงิน
pdf แนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการกู้เงินและการค้ำประกันของสมาชิกที่สหกรณ์ฯ ได้รับหนังสือจากหน่วยงานราชการ
pdf เงินกู้เพื่อการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
pdf แนวปฏิบัติในการผ่อนผันชำระหนี้
pdf บริษัทที่ร่วมทำโครงการประกันเงินกู้
pdf เงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้ค้ำประกัน 
pdf การคำนวณสิทธิเงินกู้

pdf นโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ
pdf นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ

pdf กำหนดวันหยุดงานและวันหยุดชดเชย ประจำปี พ.ศ. 2563
pdf อัตรา หลักเกณฑ์การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์65-2563
pdf หลักเกณฑ์ อัตราจ่ายสมาชิกประสบภัยพิบัติ
pdf สวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก
pdf อัตราค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่า
pdf เงินยืมเพื่อช่วยเหลือสมาชิก
pdf บัญชีเงินเดือนเจ้าหน้าที่
pdf แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินผลประโยชน์ให้ทายาท
pdf กำหนดเวลารับจ่ายเงิน
pdf ยกเลิกการจัดพิมพ์ใบรับเงินประจำเดือน (เป็นกระดาษแบบปกปิด)
pdf หลักเกณฑ์การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสวัสดิการวันเกิด
pdf หลักเกณฑ์การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสวัสดิการสมาชิกเป็นขวัญกำลังใจในวันเจ็บป่วย