ผู้ตรวจสอบกิจการ

                                     

อาจารย์ศิริพร  สว่างอารีย์รักษ์                                     ผศ.รัชดา  สุวรรณเกิด 
 ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ                                            ผู้ตรวจสอบกิจการ