ผู้ตรวจสอบกิจการ

                                   

อาจารย์ศิริพร  สว่างอารีย์รักษ์                                  อาจารย์อลิศรา  สระโมฬี 
       ผู้ตรวจสอบกิจการ                                                  ผู้ตรวจสอบกิจการ