ผู้ตรวจสอบกิจการ

                                   

อาจารย์ศิริพร  สว่างอารีย์รักษ์                                  อาจารย์อลิศรา  สระโมฬี 
 ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ                                           ผู้ตรวจสอบกิจการ