ฝ่ายจัดการ

นายสมเกียรติ  เพชรวรพันธ์
ผู้จัดการ

 

 

นางดวงพร   ศรีแก้วณวรรณ์
ผู้ช่วยผู้จัดการ

 

 

 
นางกอบสุข  ยิ่งยงค์                   นายอัสรี  ดาหาเล็ก              น.ส.ธัญพร  จิตวิรัตน์นุกูล
เจ้าหน้าที่การเงิน                       เจ้าหน้าที่สินเชื่อ                       เจ้าหน้าที่ธุรการ