ศึกษาดูงาน

สหกรณ์ฯ ดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด เมื่อวันที่ 4 มี.ค.  62