การเปิดบัญชีเงินฝากเพิ่มเติม

เพื่อเป็นการส่งเสริมการออม คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบกำหนดให้สมาชิก/สมาชิกสมทบ สามารถเปิดบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ และทวีทรัพย์ เพื่อโครงการ หรือหน่วยงาน หรืออื่น ๆ ที่ตั้งเป็นกลุ่ม หรือคณะ อันเกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานต้นสังกัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด เท่านั้น ได้เพิ่ม อีกบัญชี นอกเหนือจากบัญชีเงินฝากของตนเอง

 

ประกาศฯ การเปิดบัญชีเงินฝากเพิ่มเติม

 

ประกาศฯ เงื่อนไขการฝากเงินกับสหกรณ์ฯ

 

About wp20