หลักเกณฑ์การซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษของสมาชิกและสมาชิกสมทบ

หลักเกณฑ์การซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษของสมาชิกและสมาชิกสมทบ
เพื่อรองรับการขยายตัวในการให้บริการสมาชิก ประกอบกับสหกรณ์ฯ ต้องคำนึงถึงความมั่นคงใน
ระยะยาว และประโยชน์สูงสุดของสมาชิกและสหกรณ์ฯ คณะกรรมการดำเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560  เห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์การซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ ของสมาชิก และสมาชิกสมทบ รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

ประกาศหลักเกณฑ์การซื้อหุ้นเพิ่ม

 

ประกาศแนวปฏิบัติการขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น

About wp20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *