การซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ

เพื่อรองรับการขยายตัวในการให้บริการสมาชิก ประกอบกับสหกรณ์ฯ ต้องคำนึงถึงความมั่นคงในระยะยาว  และประโยชน์สูงสุดของสมาชิกและสหกรณ์ฯ  คณะกรรมการดำเนินการฯ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2562   เมื่อวันที่  29 ตุลาคม 2561  เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ  ฉบับลงวันที่ 1 พฤศจิกายน  2560  ทั้งฉบับ  และกำหนดการซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ  ดังนี้

  1. ไม่รับซื้อหุ้นเพิ่มจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ
  2. การซื้อหุ้นเพิ่มในโครงการ/กิจกรรมการออม หรือโครงการอื่น ๆ ที่กำหนดให้ซื้อหุ้นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษได้

การซื้อหุ้นเพิ่มนั้น ๆ  ให้เป็นไปตามระเบียบ/ประกาศเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ กำหนด

ประกาศหลักเกณฑ์การซื้อหุ้นเพิ่ม

 

ประกาศแนวปฏิบัติการขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น

About wp20