เชิญชวนสมาชิกฝากเงินสวัสดิการออมทรัพย์วันเกิด

ตามที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  เมื่อวันที่  23  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  ได้อนุมัติงบประมาณค่าสมนาคุณเป็นสวัสดิการวันเกิด จำนวนเงิน 525 บาท/คน เรียบร้อยแล้ว นั้น

คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2564  เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563  มีมติดังนี้

  1. อนุมัติให้จ่ายค่าสมนาคุณ  โดยเป็นสวัสดิการออมทรัพย์วันเกิดประจำปี 2564 (ม.ค. – ธ.ค.)  จำนวนเงิน 525 บาท/คน
  2.  อนุมัติให้จ่ายค่าสมนาคุณพิเศษ  จำนวนเงิน 25 บาท/คน  โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์วันเกิด โดยเบิกจากงบประมาณรายจ่าย “ค่าสมนาคุณ”  (อาศัยอำนาจตามข้อ 8(2)(2.4) แห่งประกาศฯ ที่ 32/2563 เรื่อง โครงการ “ออมทรัพย์วันเกิด” ความว่า “เงินอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร โดยจะ         ประกาศฯ เป็นครั้งคราว”)

สหกรณ์ฯ ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านที่มีวันเกิด ตรงกับเดือนตุลาคม   ให้มาฝากเงินเพิ่ม จำนวน 525 บาท สำหรับสมาชิกท่านมีบัญชีออมทรัพย์วันเกิดแล้ว และเปิดบัญชีใหม่ จำนวน 525 บาท สำหรับท่านที่ไม่มีบัญชีออมทรัพย์วันเกิด โดยสหกรณ์ฯ จะสมทบให้เพิ่มอีก 525 บาท เท่ากัน และสหกรณ์ฯ ครบรอบปีที่ 25 บวกเพิ่มให้อีก 25 บาท ทันที

 

ประกาศโครงการ “ออมทรัพย์วันเกิด”

วีดิโอออมทรัพย์วันเกิด

About wp20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *