เชิญชวนสมาชิกฝากเงินสวัสดิการออมทรัพย์วันเกิด

ตามที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  เมื่อวันที่  23  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  ได้อนุมัติงบประมาณค่าสมนาคุณเป็นสวัสดิการวันเกิด จำนวนเงิน 525 บาท/คน เรียบร้อยแล้ว นั้น

คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2565  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564  มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าสมนาคุณ  โดยเป็นสวัสดิการออมทรัพย์วันเกิดประจำปี 2565 (ม.ค. – ธ.ค.)  จำนวนเงิน 526 บาท/คน

 

สหกรณ์ฯ ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านที่มีวันเกิด ตรงกับเดือนพฤษภาคม   ให้มาฝากเงินเพิ่ม จำนวน 526 บาท สำหรับสมาชิกท่านมีบัญชีออมทรัพย์วันเกิดแล้ว และเปิดบัญชีใหม่ จำนวน 526 บาท สำหรับท่านที่ไม่มีบัญชีออมทรัพย์วันเกิด

 

ประกาศโครงการ “ออมทรัพย์วันเกิด”

วีดิโอออมทรัพย์วันเกิด

 

 

 

 

 

About wp20