เชิญชวนสมาชิกฝากเงินสวัสดิการออมทรัพย์วันเกิด

ตามที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  เมื่อวันที่  18  ธันวาคม  พ.ศ. 2562  ได้อนุมัติงบประมาณค่าสมนาคุณเป็นสวัสดิการวันเกิด จำนวนเงิน 524 บาท/คน เรียบร้อยแล้ว นั้น

คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2563  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562  มีมติดังนี้
1.  กำหนดจำนวนเงินฝากสวัสดิการออมทรัพย์วันเกิดประจำปี 2563  จำนวนรายละ  524 บาท
2.  สหกรณ์ฯ สมทบ 524 บาท โดยเบิกจากงบประมาณรายจ่าย 374 บาทต่อคน และทุนสาธารณประโยชน์  150  บาทต่อคน  โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  เป็นต้นไป

สหกรณ์ฯ ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านที่มีวันเกิด ตรงกับเดือนพฤศจิกายน  ให้มาฝากเงินเพิ่ม จำนวน 524 บาท สำหรับสมาชิกท่านมีบัญชีออมทรัพย์วันเกิดแล้ว และเปิดบัญชีใหม่ จำนวน 524 บาท สำหรับท่านที่ไม่มีบัญชีออมทรัพย์วันเกิด โดยสหกรณ์ฯ จะสมทบให้เพิ่มอีก 524 บาท เท่ากัน ทันที

 

ประกาศโครงการ “ออมทรัพย์วันเกิด”

วีดิโอออมทรัพย์วันเกิด

About wp20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *