แนวปฏิบัติการยื่นใบแจ้งเงินเดือนของผู้ค้ำประกัน

คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุม ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เห็นชอบกำหนดแนวปฏิบัติการยื่นใบแจ้งเงินเดือนของผู้ค้ำประกัน ณ วันที่ยื่นกู้ และมีเงินได้คงเหลือสุทธิไม่เป็นไปตามประกาศฯ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

เอกสารแนบ

About wp20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *