แนวปฏิบัติ/ขั้นตอนดำเนินการ กรณีสมาชิกแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากสหกรณ์ฯ

คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบกำหนดแนวปฏิบัติ/ขั้นตอนดำเนินการ กรณีสมาชิกแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากสหกรณ์ฯ รายละเอียดตามประกาศฯ ที่แนบ

 

เอกสารแนบ

About wp20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *