สวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตร

คณะกรรมการดำเนินการ ชุด 21 ในการประชุมครั้งที่  4/2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 เห็นชอบกำหนดสวัสดิการสำหรับที่ไม่มีบุตร รายละ 2,000 บาท โดยต้องมีอายุ 50 ปีขึ้นไป  และอายุสมาชิก 120 เดือนขึ้นไป ทั้งนี้ คู่สมรสเป็นสมาชิกด้วย มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการนี้ในฐานะสมาชิก รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

ประกาศแนบท้าย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

About wp20