แนวปฏิบัติกรณีสมาชิกที่มีภาระหนี้เงินกู้ หรือภาระผูกพันอื่น ลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด

     คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2560  เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์ 2560  พิจารณาทบทวน ปรับปรุง แนวปฏิบัติกรณีสมาชิกที่มีภาระหนี้เงินกู้ หรือภาระผูกพันอื่น ลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด  รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

ประกาศแนบท้าย

About wp20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *