แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันของผู้กู้

     คณะกรรมการดำเนินการ  ในการประชุมครั้งที่ 8/2560  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  เห็นชอบกำหนดแนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันของผู้กู้  

ประกาศฯ ตามเอกสารแนบท้าย

About wp20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *