Home / ประชาสัมพันธ์เงินฝาก / เชิญชวนฝากเงินออมทรัพย์เกษียณสุขใจ

เชิญชวนฝากเงินออมทรัพย์เกษียณสุขใจ

เงินฝาก “ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ”  อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี  สหกรณ์ฯ ต้องการให้สมาชิกมีการวางแผน
ออมเงินในระยะยาว   และได้รับผลตอบแทนสูง  และเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้สมาชิกในยามที่ขาดรายได้
จากงานประจำ

ประกาศฯ

 

About wp20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.