Home / ประชาสัมพันธ์เงินฝาก/หุ้น / เชิญชวนฝากเงินออมทรัพย์เกษียณสุขใจ

เชิญชวนฝากเงินออมทรัพย์เกษียณสุขใจ

เงินฝาก “ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ”  อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี  สหกรณ์ฯ ต้องการให้สมาชิกมีการวางแผน
ออมเงินในระยะยาว   และได้รับผลตอบแทนสูง  และเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้สมาชิกในยามที่ขาดรายได้
จากงานประจำ

ประกาศออมทรัพย์เกษียณสุขใจ

 

About wp20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *