Home / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป / ขอเชิญสมาชิกรับเอกสารหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

ขอเชิญสมาชิกรับเอกสารหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

สหกรณ์ฯ ขอเชิญสมาชิกที่ได้ใช้บริการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์  มารับ “หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้”  เพื่อใช้ประกอบการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

About wp20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *