แนวปฏิบัติกรณีผู้ค้ำประกันเงินกู้ของสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ ใช้สิทธิขอกู้เงิน

คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 เห็นชอบให้กำหนดแนวปฏิบัติกรณีผู้ค้ำประกันเงินกู้ของสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ ใช้สิทธิขอกู้เงิน

ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีผู้ค้ำประกันงินกู้ของสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้  ใช้สิทธิขอกู้เงิน

 

About wp20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *