Home / ประชาสัมพันธ์เงินกู้ / สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้พิเศษ (ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน)

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้พิเศษ (ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน)

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้พิเศษ (ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน)  สำหรับสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 12 งวดเดือน  โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 61 – วันที่ 14 ก.ย. 61

 

ประกาศตามเอกสารแนบท้าย

About wp20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *