Home / ประชาสัมพันธ์เงินกู้ / สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ – เงินด่วนเพื่อการดำรงชีพ(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) โครงการ 2

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ – เงินด่วนเพื่อการดำรงชีพ(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) โครงการ 2

     ตามที่สหกรณ์ฯ  ได้เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ-เงินด่วนฯ โครงการ 1  มีสมาชิกให้ความสนใจใช้บริการ  วงเงินที่เปิดให้บริการไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก  คณะกรรมการดำเนินการ  ในการประชุมครั้งที่  9/2561  เมื่อวันที่  29  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2561  มีมติเห็นชอบเปิดให้บริการเงินกู้สามัญ – เงินด่วนเพื่อการดำรงชีพ(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) โครงการ 2  โดยกำหนดวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท(เท่านั้น)  

สหกรณ์ฯ กำหนดให้ยื่นคำขอกู้เงิน  ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 2561 – วันที่ 31 ส.ค. 261 เท่านั้น  กรณีที่เต็มวงเงินที่กำหนด  สหกรณ์ฯ มีสิทธิยกเลิกโครงการฯ

 

ประกาศฯ เงินกู้สามัญเงินด่วนฯ  โครงการ 2

About wp20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *