Home / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป / แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ตามที่สหกรณ์ฯ กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เป็นวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 นั้น

เนื่องด้วยในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดเป็นวันสอบกลางภาคเรียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 จึงมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เป็นวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป โดยกำหนดเวลาในการลงทะเบียนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและเข้าร่วมประชุมใหญ่เวลา 12.00 – 14.00 น.

สหกรณ์ฯ จึงขอแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน และเชิญชวนเข้าร่วมประชุมใหญ่วันและเวลาดังกล่าว

 

ประกาศฯ

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.