Home / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป / กำหนดแนวปฏิบัติการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2561

กำหนดแนวปฏิบัติการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2561

คณะกรรมการดำเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่  7  พฤศจิกายน  2561  มีมติเห็นชอบกำหนดแนวปฏิบัติการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2561  ดังนี้

  1. สมาชิก/สมาชิกสมทบที่มีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือออมทรัพย์พิเศษหรือทวีทรัพย์เฉพาะสมาชิกที่แจ้งความประสงค์ไว้) สหกรณ์ฯ จะโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีดังกล่าวหลังวันประชุมใหญ่ฯ  (วันที่ 13 ธันวาคม 2561)
  2. สมาชิก/สมาชิกสมทบที่สังกัดหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร, สำนักวิชาการจัดการ(จังหวัดสุราษฎร์ธานี),  กลุ่มลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด  และสมาชิกที่ลาศึกษาต่อ  สหกรณ์ฯ  จะจ่ายเงินปันผลตามที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ไว้  กรณีไม่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ จะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือออมทรัพย์พิเศษ
  3. สมาชิกสมทบที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  และสมาชิก/สมาชิกสมทบที่ลาออกจากสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  2561  เป็นต้นไป ให้รับเป็นเงินสด ณ สำนักงานสหกรณ์  หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่แจ้งความประสงค์ไว้กับสหกรณ์
  1. สหกรณ์ฯ จะโอนเงินปันผลฯ เข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือออมทรัพย์พิเศษ หรือทวีทรัพย์ตามที่ได้โอนในปีก่อน  หากสมาชิกท่านใดประสงค์ให้สหกรณ์ฯ เปลี่ยนบัญชีที่จะโอนเงินปันผลฯ จากบัญชีเงินฝากเดิม  เข้าบัญชีออมทรัพย์หรือทวีทรัพย์ ให้แจ้งความประสงค์ภายในพุธที่  7  ธันวาคม  2561  ทั้งนี้  กรณีโอนเงินเข้าบัญชีทวีทรัพย์จะต้องได้รับเงินปันผลฯ ประจำปี  ไม่น้อยกว่า  500  บาท
  2.   กรณีที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดข้างต้น  มอบให้ประธานกรรมการเป็นผู้อนุมัติเป็นราย ๆ ไป

 

ประกาศ กำหนดแนวปฏิบัติการจ่ายเงินผลฯ

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.