Home / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป / ข้อมูลเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2561

ข้อมูลเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2561

อาศัยตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด  ข้อ 28  การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ประกอบกับคณะกรรมการดำเนินการ
ในการประชุมครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่  7  พฤศจิกายน 2561  มีมติเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561  โดยกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล  5.18% ต่อปี
และอัตราเงินเฉลี่ยคืน  12.15%

สหกรณ์ฯ ได้แจ้งข้อมูลเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนตามอัตราที่คณะกรรมการดำเนินการเสนอข้างต้น  ให้สมาชิกทราบผ่านเว็บไซต์สหกรณ์ฯ
ข้อมูลสมาชิก <>ใบรับเงินออนไลน์

ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลและอัตราเงินเฉลี่ยคืนดังกล่าว  สหกรณ์ฯ จะได้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (วันที่ 12  ธันวาคม  2561)  เพื่อพิจารณาอีกครั้ง

 

การเข้าระบบ  “ข้อมูลสมาชิก <>ใบรับเงินออนไลน์”

                        กำหนดรหัส            :    เลขสมาชิก

                        Password             :   เลขบัตรประจำตัวประชาชน

 

ประกาศฯ ข้อมูลเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.