วาระการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2561

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด  ในการประชุมครั้งที่  2/2562     เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561  เห็นชอบให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561  เวลา 12.00 น.  เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมใหญ่  อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ  ตามระเบียบวาระการประชุม  โดยกำหนดเวลาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่ ตั้งแต่เวลา 12.00 – 14.00 น.

ทั้งนี้ รายงานกิจการประจำปี 2561  อยู่ระหว่างการจัดทำเป็นรูปเล่ม  เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สหกรณ์ฯ จะจัดส่งให้ทุกหน่วยงาน  ๆ ละ 2-3 เล่ม  แต่หากสมาชิกท่านใดสนใจจะรับเป็นเล่ม สามารถมารับได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ (จัดพิมพ์เสร็จจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

รายงานกิจการประจำปี 2561  (pdf)

รายงานกิจการประจำปี 2561  (pptx)

 

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *