Home / ประชุมใหญ่สามัญ / สหกรณ์ฯ ขอเชิญสมาชิกเข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

สหกรณ์ฯ ขอเชิญสมาชิกเข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

สหกรณ์ฯ ขอเชิญสมาชิกเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561  ในวันพุธที่ 12 ธ.ค. 61  ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
(ลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่  และหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการ  เวลา 12.00 – 14.00 น. เท่านั้น)  ณ ห้องประชุมใหญ่  อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนด
ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้จัดส่งรายงานกิจการ  ให้สมาชิกทุกหน่วยงาน หน่วยงานละประมาณ 2-3 เล่ม  (สหกรณ์ฯ จะแจกให้สมาชิกในวันประชุมใหญ่  หน้าห้องประชุม)  แต่ทั้งนี้สมาชิกสามารถดาวน์โหลดรายงานกิจการ จากเว็บสหกรณ์ฯ   https://saving.wu.ac.th/  ได้ หรือขอรับเล่มรายงานกิจการได้ก่อนที่สำนักงานสหกรณ์ฯ

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.