Home / ประชาสัมพันธ์เงินฝาก / เชิญชวนฝากเงินโครงการ “ออมทรัพย์ Plus”

เชิญชวนฝากเงินโครงการ “ออมทรัพย์ Plus”

สหกรณ์ฯ เชิญชวนสมาชิกฝากเงิน “ออมทรัพย์ Plus” รับอัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี และเงินกิจกรรมสัมพันธ์กลุ่มจำนวน 36 งวดเดือน ดังนี้

  1. หน่วยงานใดที่มีสมาชิกตั้งแต่ 25 คนขึ้นไป  ให้รวมกลุ่มเฉพาะสมาชิกในหน่วยงานเดียวกัน ขั้นต่ำ 10 คน
  2. หน่วยงานที่มีสมาชิกน้อยกว่า 25 คน
    – รวมกลุ่มในหน่วยงานเดียวกัน ไม่ถึง 10 คนก็ได้
    – รวมกับหน่วยงานอื่น 2 หน่วยขึ้นไป ขั้นต่ำ 10 คน

สนใจสอบถามรายละเอียดที่ 3172,  3180  หรืออ่านประกาศเพิ่มเติม

ประกาศฯ โครงการ “ออมทรัพย์ Plus”

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *