Home / ประชาสัมพันธ์เงินกู้ / สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ – เพื่อชำระหนี้ กยศ. / กรอ.

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ – เพื่อชำระหนี้ กยศ. / กรอ.

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ – เพื่อชำระหนี้ กยศ. / กรอ. ของตนเอง  คู่สมรส และบุตร  อัตราดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี  ให้สำหรับสมาชิกที่มีอายุสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน  วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท  ผ่อนชำระไม่เกิน 120 งวด ไม่เกินอายุ 60 ปี  เงินได้คงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 2,000 บาท  โดยกำหนดวงเงินให้บริการไม่เกิน 10.0 ล้านบาท  ให้บริการตั้งแต่วันนี้ – 8 ม.ค. 63   สนใจติดต่อ 3172-3, 3180

 

ประกาศฯ เรื่อง เงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้-กยศ

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *