Home / ประชาสัมพันธ์เงินฝาก / เชิญชวนสมาชิก/สมาชิกสมทบ เข้าร่วมโครงการ “ชุมชนคนออมเงิน” ประจำปี 2562

เชิญชวนสมาชิก/สมาชิกสมทบ เข้าร่วมโครงการ “ชุมชนคนออมเงิน” ประจำปี 2562

สหกรณ์ฯ เชิญชวนสมาชิก เข้าร่วมโครงการ “ชุมชนคนออมเงิน” ประจำปี 2562  ฝากเงินทรัพย์ประดู 24 เดือน  อัตราดอกเบี้ย 3.40%  ต่อปี  โดยรวมกลุ่มกันตั้งแต่ 8 คนขึ้นไป   และยอดเงินฝากรวมทั้งกลุ่มไม่น้อยกว่า  240,000 บาท

รายละเอียดตามโครงการฯ ที่แนบ

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *