Home / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป / สหกรณ์ฯ รับสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ฯ รับสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23  มีกรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) จำนวน 7 ตำแหน่ง ประกอบด้วยตำแหน่งประธานกรรมการ 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งกรรมการ 6 ตำแหน่ง  สหกรณ์ฯ จึงได้เปิดรับสมัครสมาชิกฯ ที่สนใจสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการ  โดยกำหนดให้ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ ในวันทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 ก.ย. 62 –  ถึงวันอังคารที่ 31 ต.ค. 62 ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. เท่านั้น โดยให้ดำเนินการอย่างใด อย่างหนึ่งดังนี้

(1) ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ ภายในวัน เวลา ที่กำหนดข้างต้น

(2) ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซด์สหกรณ์ฯ (www.wusaving@hotmail.com)  และกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่กำหนดใบสมัคร นำส่งที่สำนักงานสหกรณ์ฯ ภายในวัน เวลา ที่กำหนดข้างต้น

 

ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้ง

ใบสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้ง (pdf)

ใบสมัครรเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้ง (word)

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *