Home / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป / สหกรณ์ฯ เปลี่ยนแปลงวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

สหกรณ์ฯ เปลี่ยนแปลงวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ตามที่สหกรณ์ฯ ได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เป็นวันพุธที่ 4 ธ.ค. 62 นั้น
เนื่องด้วยในวันพุธที่ 4 ธ.ค. 62 มหาวิทยาลัยฯ กำหนดใช้ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี เพื่อการสอบกลางภาคเรียนของนักศึกษาฯ สหกรณ์ฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เป็นวันพุธที่ 18 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป โดยกำหนดเวลาในการลงทะเบียนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และเข้าร่วมประชุมใหญ่เวลา 11.00 – 13.30 น. เท่านั้น

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *