Home / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป / ลุ้นโชคตอบหนังสือยืนยันยอดการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก

ลุ้นโชคตอบหนังสือยืนยันยอดการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก

คณะกรรมการดำเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2562  เมื่อวันที่  26  กันยายน  พ.ศ. 2562  มีมติเห็นชอบให้สมาชิก/สมาชิกสมทบ มีสิทธิ์ลุ้นโชคการตอบหนังสือยืนยันยอดการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก  ดังนี้

  1. ให้สมาชิก/สมาชิกสมทบที่ส่งหนังสือยืนยันยอดการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก ณ วันที่ 30 กันยายน  2562

มีสิทธิลุ้นรางวัล  โดยกำหนดเงินรางวัล(ค่าสมนาคุณ) รางวัลละ 200 บาท จำนวน  10 รางวัล

เป็นเงิน 2,000  บาท (สองพันบาทถ้วน)

  1. สหกรณ์ฯ จะมอบรางวัลให้ผู้ที่ได้รับ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 (18 ธันวาคม พ.ศ. 2562)

โดยจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบจนถึงวันประชุมใหญ่

 

ทั้งนี้ ให้สมาชิก/สมาชิกสมทบทุกท่านส่งหนังสือยืนยันการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก ให้สหกรณ์ฯ ทั้งฉบับ  ภายในวันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *