อัตราเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2562

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการ (ชุดที่ 23) ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ได้พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 และเห็นชอบอัตราเงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืน ซึ่งเป็นอัตราที่จะนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. เงินปันผลอัตรา 5.13%
2. เงินเฉลี่ยคืนอัตรา 12.09%

จากผลประกอบการในรอบปีที่ผ่านมา มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่สำคัญหลายประการที่สหกรณ์ฯ ต้องคำนึงและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก อาทิ การลดต้นทุนการบริหารจัดการ การหา แหล่งทุนภายนอกที่มีต้นทุนต่ำ การใช้เงินสภาพคล่องชำระหนี้เงินกู้สหกรณ์อื่น ทำให้ผลประกอบการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 1.83 ล้านบาท หรือเท่ากับ 4.92% ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 38.66 ล้านบาท หรือเท่ากับ 9.64% ผลจากการจัดสรรดังกล่าว สรุปดังนี้
1. จำนวนเงินปันผลที่จัดสรรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเท่ากับ 1.77 ล้านบาท คิดเป็น 96.72% ของกำไรที่เพิ่มขึ้น
2. จำนวนที่เหลือเป็นเงินเฉลี่ยคืน ทุนสำรอง และอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 0.06 ล้านบาท คิดเป็น 3.28% ของกำไรที่เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ แม้ผลประกอบการจะมีกำไรมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่ด้วยเหตุของการที่สมาชิกให้ความสำคัญกับการออมเงิน ทั้งในรูปแบบของเงินฝาก และเงินค่าหุ้นจำนวนมากขึ้น ทำให้ต้องจัดสรรเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเพื่อสมาชิกอย่างสมเหตุสมผลตามอัตราดังกล่าวมาแล้ว
ในการนี้ สมาชิกสามารถตรวจสอบจำนวนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2562 ตามอัตราดังกล่าวจาก เว็บไซต์สหกรณ์ฯ : https://saving.wu.ac.th/
คอลัมน์ “ข้อมูลสมาชิก <>ใบรับเงินออนไลน์”

 

ประกาศฯ อัตราเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *