Home / ประชุมใหญ่สามัญ / รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ได้ออกประกาศฯ ที่ 80/2562 เรื่อง รับสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 กำหนดให้สมาชิกที่สนใจสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ แทนตำแหน่งที่ครบวาระ รวมจำนวน 7 ตำแหน่ง  ประกอบด้วยตำแหน่งประธานกรรมการ 1 ตำแหน่ง  และตำแหน่งกรรมการดำเนินการ 6 ตำแหน่ง นั้น

 

บัดนี้ ครบกำหนดการรับสมัครแล้ว มีผู้สมัครตำแหน่งประธานกรรมการ จำนวน 2 คน และผู้สมัครตำแหน่งกรรมการดำเนินการ จำนวน 8 คน และประธานคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้

  1. ตำแหน่งประธานกรรมการ
 1. อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ หมายเลข 1
2. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ หมายเลข 2

 

  1. ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ
 1. นางกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล หมายเลข 1
 2. น.ส.ภัทร์สภัสร์ เตชะธนวณิชย์ หมายเลข 2
 3. นางวรรณพร หริรักษ์ หมายเลข 3
 4. น.ส.ปริณดา แสงอุไร หมายเลข 4
 5. น.ส.สุคนธ์ คงผอม หมายเลข 5
 6. อาจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร หมายเลข 6
 7. ว่าที่ ร.ต.อัครายุทธ รังสิมันตุชาติ หมายเลข 7
 8. นายกรกช บุญอมร หมายเลข 8

 

ดังนั้น ขอให้สมาชิกไปใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง  ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  (วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562) เวลา 11.00 น. – 13.30 น. ดังนี้

1. ลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง ตำแหน่งประธานกรรมการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

2. ลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ จำนวนไม่เกิน 6 ตำแหน่ง

3. ใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง ณ เขตหยั่งเสียงเลือกตั้งที่สมาชิกมีรายชื่อ ดังนี้

(1) เขตหยั่งเสียงเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (หน่วยลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง บริเวณโถงกลาง อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

(2) เขตหยั่งเสียงเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

สำหรับรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง ปรากฏตามประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อตามเขตหยั่งเสียงเลือกตั้ง หากสมาชิกมีรายชื่อใน
เขตหยั่งเสียงเลือกตั้งใด ให้ใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งในเขตนั้น

 

ประกาศฯ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *