Home / ประชุมใหญ่สามัญ / การกำหนดแนวปฏิบัติการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2562

การกำหนดแนวปฏิบัติการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2562

ตามที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2548  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549  กำหนดให้สหกรณ์ฯ จ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปีให้สมาชิก/สมาชิกสมทบ  ผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือออมทรัพย์พิเศษของสมาชิก  หรือผ่านบัญชีเงินเดือนของสมาชิก  กรณีที่สมาชิก/สมาชิกสมทบไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือ
ออมทรัพย์พิเศษ  นั้น

คณะกรรมการดำเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  มีมติเห็นชอบกำหนดแนวปฏิบัติการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2562  ดังนี้

  1. สมาชิก/สมาชิกสมทบ ที่มีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือออมทรัพย์พิเศษหรือทวีทรัพย์  (เฉพาะสมาชิกที่แจ้งความประสงค์ไว้) สหกรณ์ฯ จะโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีดังกล่าวหลังวันประชุมใหญ่ฯ (วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562)  และในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562  สหกรณ์ฯ จะเปิดให้บริการทำธุรกรรมทุกประเภท เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น.
  1. สมาชิก/สมาชิกสมทบ  ที่สังกัดหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร, สำนักวิชาการจัดการ(จังหวัดสุราษฎร์ธานี),  สังกัดหน่วยลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด  และสมาชิกที่ลาศึกษาต่อสหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินปันผลตามที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ไว้  กรณีไม่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ จะโอนเข้าบัญชี
    ออมทรัพย์หรือออมทรัพย์พิเศษ
  2. สมาชิกสมทบที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  และสมาชิก/สมาชิกสมทบที่ลาออกจากสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป ให้รับเป็นเงินสด ณ สำนักงานสหกรณ์  หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่แจ้งความประสงค์ไว้กับสหกรณ์ฯ
  1.   สหกรณ์ฯ จะโอนเงินปันผลฯ เข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือออมทรัพย์พิเศษ หรือทวีทรัพย์ตามที่ได้โอนในปีก่อน หากสมาชิกท่านใด  ประสงค์ให้
    สหกรณ์ฯ เปลี่ยนบัญชีที่จะโอนเงินปันผลฯ จากบัญชีเงินฝากเดิม  เพื่อเข้าบัญชีอื่น  ให้แจ้งความประสงค์ภายในพุธที่  11  ธันวาคม  พ.ศ. 2562  ทั้งนี้  กรณีโอนเงินเข้าบัญชีทวีทรัพย์จะต้องได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน  ไม่น้อยกว่า  500  บาท
  2.  กรณีที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดข้างต้น  มอบให้ประธานกรรมการเป็นผู้อนุมัติเป็นราย ๆ ไป

 

ประกาศฯ

 

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *