Home / ประชุมใหญ่สามัญ / ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด  ในการประชุมครั้งที่  12/2562  เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562  เห็นชอบให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12.00 น.  เป็นต้นไป  (จับรางวัลแรกเวลา 12.30 น.)   ณ ห้องประชุมใหญ่   อาคารไทยบุรี   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยกำหนดเวลาในการลงทะเบียนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ   และลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมใหญ่  เวลา 11.00 – 13.30 น.
 เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ  ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 2. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
 3. ผลการดำเนินงาน และรายงานการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปีบัญชี 2562
 4. การรับสมาชิกใหม่ และสมาชิกลาออก ประจำปีบัญชี 2562
 5. รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2562
 6. ขออนุมัติงบการเงินประจำปีบัญชี 2562
 7. ขออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีบัญชี 2562
 8. ขออนุมัติแผนงานประจำปีบัญชี 2563 และงบประมาณรายจ่ายประจำปีบัญชี 2563
 9. ขอกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2563
 10. เงินรอจ่ายคืน
 11. คัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
 12. การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 (ปี 2563)
 13. การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563
 14. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หนังสือขอเชิญเข้าประชุมใหญ่

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *