รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล โครงการ “ออมหุ้นรายเดือน กับ WUCOOP”

ตามที่สหกรณ์ฯ ได้จัดโครงการ “ออมหุ้นรายเดือน กับ WUCOOP”ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยให้สมาชิกที่ถือหุ้นรายเดือนประจำเดือนกันยายน 2562 ต่ำกว่า 3,000  บาท หรือ สมาชิกที่มีหุ้นน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของสหกรณ์ฯ จำนวน 376,800  บาท  (หุ้น ณ วันที่ 31 ส.ค. 62) แจ้งความประสงค์เพิ่ม            ค่าหุ้นรายเดือน  เพิ่มหุ้นรายเดือนตั้งแต่  300  บาท ขึ้นไป โดยกำหนดเงินรางวัลค่าสมนาคุณ(เงินสด) จำนวน  6,000  บาท ดังนี้

  1.  รางวัลที่  1          1,500  บาท   จำนวน  1 รางวัล
  2.   รางวัลที่  2             500  บาท   จำนวน  9  รางวัล

 

บัดนี้ มีสมาชิกเข้าร่วม 31 ราย  และสหกรณ์ฯ ดำเนินการจับสลากรางวัล เรียบร้อยแล้ว  รายชื่อดังนี้

ที่ ชื่อ – สกุล เลขทะเบียนสมาชิกที่ รางวัลที่ จำนวนเงิน
1 นางสุดารัตน์  รัชตะสมบูรณ์ 1071 1 1,500
2 น.ส.กัญญนิจ  วิเชียรรัตน์ 1781 2 500
3 น.ส.อุไรวรรณ  เหมทานนท์ 1350 2 500
4 น.ส.ปิยะนุช  วรินทรธิวัฒน์ 855 2 500
5 น.ส.พรรษมนตร์  พาลี 1248 2 500
6 น.ส.สุวิมล  บุญชู 276 2 500
7 น.ส.ณิรดา  เพ็ชรคงทอง 152 2 500
8 น.ส.กนกกาญจน์  สุประดิษฐ์ 1788 2 500
9 น.ส.สิรินทิพย์  สุรการพินิจ 1515 2 500
10 นายจิรพัฒน์  นาวารัตน์ 1395 2 500
  รวม 6,000

 

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ จะมอบรางวัลให้ผู้ที่ได้รับรางวัล  ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 (18 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 เวลา 12.30 น.)  โดยจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบจนถึงวันประชุมใหญ่

 

ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับรางวัล wucoop

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *